30 maja 2018 r. Diecezja Pelplińska upubliczniła zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż trzech jednostronnych tablic informacyjnych wolnostojących w ramach projektu pn. „Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej".

W wyniku przeprowadzonego postępowania jako Wykonawcę zadania wybrano: ARS Reklamy Włodzimierz Wyrwa, Gdynia, ul. Spawaczy 2.

30 maja 2018 r. Diecezja Pelplińska upubliczniła zapytanie ofertowe, którego przedmiotem było zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż trzech jednostronnych tablic informacyjnych wolnostojących w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie".

W wyniku przeprowadzonego postępowania jako Wykonawcę zadania wybrano: ARS Reklamy Włodzimierz Wyrwa, Gdynia, ul. Spawaczy 2.

Projekt unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk