Projekt unijny   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Wnioskodawca: Diecezja Pelplińska

 

Okres realizacji : 02.01. 2018 – 31.12.2020

 

Adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny:

1. Dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat,

2. Seniorzy – osoby powyżej 60 roku życia, niesamodzielne lub niepełnosprawne.

 

Celemprojektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych skierowanych do rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a więc:
a) wsparcie młodych ludzi w rozwoju ich podstawowych kompetencji interpersonalnych 
w zakresie komunikacji i współpracy w grupie,
b) rozwijanie kreatywności i prawidłowej postawy prospołecznej,
c) integracja międzypokoleniowa łącząca dzieci, młodzież i seniorów,

d) aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności zwiększające szansę uniknięcia samotności, izolacji społecznej i wykluczenia.

 

Działania:

dla dzieci i młodzieży oraz rodzin

-zajęcia w zakresie terapii pedagogiczno-psychologicznej np.warsztaty interpersonalne, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, warsztaty z artterapii, zajęcia terapeutyczne,  logopedyczne i psychologiczne

działania wspierające rozwój kulturalny:  wyjazdy do teatrów, opery, muzeów, 

- organizacja obozów terapeutycznych i naukowych (ferie, wakacje), zajęć w czasie ferii zimowych  

-organizacja zajęć  w zakresie poradnictwa zawodowegodla młodzieży,

działania wspierające i rozwijające zainteresowania np. warsztaty nauk ścisłych,techniczno-informatycznych, językowych, warsztaty artystyczne itp.

- poradnictwo prawne dla rodziców

 

dla seniorów

warsztaty artystyczne: fotograficzne, plastyczne, taneczne, teatralne itp.

 

- podróże w czasie i przestrzeni - terenowe warsztaty kognitywno – sentymentalne- zwiedzanie różnych miejsc w Tczewie  i okolic,spotkania dyskusyjne " Nasze dawne lata"

-wyjazdy i wycieczki npdo Opery w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, wycieczki krajoznawcze,

 

spotkania z ekspertami, naukowcami i „ludźmi ciekawymi” np. aktywność w starszym wieku - jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów - jak się zmienia i jak 
z niej korzystać, nowoczesne technologie w służbie pamięci, komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu, miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Tczewie i okolicach.

 


 

 

 

 

 

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk