Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Pelplin, 8 listopada 2018 r.

Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

 

Postępowanie dwuetapowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z  Art. 70 1 i innymi  Kodeksu cywilnego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.diecezja-pelplin.pl/projekty-unijne/) w dniu 20 września 2018 r.

Do upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 5 października 2018 roku, do godz. 8:30 złożono 2 wnioski.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 

Lp.

 

Nazwa Wykonawcy

 

Adres siedziby Wykonawcy

 

Data i godzina złożenia wniosku

 

1.

INDYGO Marcin Forkiewicz

ul. Z. Burzyńskiego 6B/1

80-462 Gdańsk

 

05.10.2018 r. godz. 8:00

2.

AB HARITAGE Project Sp. z o.o.

ul. Myśliwska 90A/3

80-283 Gdańsk

05.10.2018 r. godz. 8:20

 

Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

 

Wnioski złożone przez INDYGO MARCIN FORKIEWICZ i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. spełniają warunki udziału w postępowaniu – wnioski wraz z załącznikami są kompletne i zawierają wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Komisja, z uwagi na postanowienie Ogłoszenia o zamówieniu określającego, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki, odstąpiła od przyznawania punktacji za spełnianie warunków udziału w postepowaniu.

 

Wykonawcami, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert są:

  1. INDYGO MARCIN FORKIEWICZ - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.
  2. AB HARITAGE Project Sp. z o.o. - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk