Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr 1/POIiŚ/12/2018

Pelplin, 11 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Nr 1/POIiŚ/12/2018 pn. Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

Postępowanie dwuetapowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z  Art. 70 1 i innymi  Kodeksu cywilnego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.diecezja-pelplin.pl/projekty-unijne/) w dniu 21 grudnia 2018 r.

Do upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 7 stycznia 2019 roku, do godz. 8:30 złożono 2 wnioski.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

1.      INDYGO Marcin Forkiewicz, ul. Z. Burzyńskiego 6B/1, 80-462 Gdańsk, 7.01.2019 r. godz. 8:00

2.      AB HARITAGE Project Sp. z o.o., ul. Myśliwska 90A/3, 80-283 Gdańsk, 7.01.2019 r. godz. 8:20

Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

Wnioski złożone przez INDYGO MARCIN FORKIEWICZ i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. spełniają warunki udziału w postępowaniu – wnioski wraz z załącznikami są kompletne i zawierają wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Komisja, z uwagi na postanowienie Ogłoszenia o zamówieniu określającego, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki, odstąpiła od przyznawania punktacji za spełnianie warunków udziału w postepowaniu.

Wykonawcami, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert są:

1.           INDYGO MARCIN FORKIEWICZ - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 2.           AB HARITAGE Project Sp. z o.o. - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk