Zapytanie ofertowe na dostawę infoboxu - informacyjnego kiosku multimedialnego w ramach projektu "Bazylika Katedralna w Pelplinie - renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej". 

Pelplin, 31 lipca 2020 roku

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania:

Dostawa infoboxu – informacyjnego kiosku multimedialnego w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

1.      Zamawiający

1.1.  Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe Zamawiającego

Diecezja Pelplińska

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

Województwo Pomorskie

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.      Tryb udzielenia zamówienia Publicznego

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej oferty. Z oferentem, który ją złożył, zostanie podpisana umowa na realizację zadania.   

3.      Opis przedmiotu Zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infoboxu zewnętrznego – informacyjnego kiosku multimedialnego,  do umiejscowienia przed wejściem do Bazyliki Katedralnej w Pelplinie o następujących parametrach:

·         Wymiary (przybliżone) : wysokość – 2200 mm, szerokość – 800 mm, grubość – 307 mm

·         Lokalizacja zewnętrzna (wandaloodporność) – publiczny punkt dostępu do Internetu

·         Ekran dotykowy - nie mniej niż 46”

·         Intuicyjne, wygodne i proste użytkowanie

·         zapewnia możliwość przeglądania wskazanych stron internetowych - atrakcyjna forma udostępniania informacji i usług o Bazylice Katedralnej w Pelplinie

·         wyposażony w kamerę – możliwość robienia zdjęcia

·         z przeglądarką zintegrowany jest moduł E-mail, umożliwiający wysyłanie np. zdjęcia

·         infokiosk wyposażony jest w głośniki stereo – możliwość odsłuchania nagrania ze strony www np. koncertu organowego

·         funkcja powiększania przeglądanych stron www pozwala na wykorzystanie zalet ekranu dotykowego również na stronach internetowych z małymi czcionkami, bez konieczności przebudowy strony – udogodnienie dla os. niedowidzących

·         niskie koszty eksploatacji

·         łatwe uaktualnianie treści - możliwość zarządzania treścią przez administratora ze strony Diecezji (krótkie przeszkolenie)

·         ewentualnie w przyszłości możliwość łączenia infoboxów w sieć (PIAP) w celu udostępnienia tych samych informacji na różnych stanowiskach (centralne zarządzanie)

·         oprogramowanie zawiera zintegrowany moduł obsługi przez osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu , umożliwia odsłuch informacji prezentowanych na ekranie (oprogramowanie do syntezy mowy wykorzystywane do odczytu zawartości informacyjnej kiosku), obsługiwane za pośrednictwem ekranu dotykowego (za pomocą czterech gestów: góra, dół, lewo, prawo)

·         oznakowanie logotypami Programu, trwały nadruk na szybie od strony wewnętrznej

·         Szafka wyposażona będzie w system chłodzenia i podgrzewania. Wymagana instalacja zasilania elektrycznego zapewniająca maksymalnie 0,7kW.

 Zamówienie obejmuje dostawę infoboxu wraz z montażem zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Kod CPV:

32.32.20.00-6 Urządzenia multimedialne

30.23.13.20-6 Monitory dotykowe

4.    Termin realizacji Zamówienia

Terminy realizacji zamówienia – dostawy: 27 listopada 2020 roku.

5.      Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia.

 

5.1.  Warunki udziału.

5.1.1. Potencjał kadrowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

5.1.2. Potencjał ekonomiczny i finansowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy którzy na dzień składania ofert znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5.2.         Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

5.3. Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

5.3.1. Potencjał kadrowy oraz ekonomiczny i finansowy.

W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w pkt. 5.1.1. i 5.1.2. należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu w/w warunków.

6.      Warunki płatności

 

Wynagrodzenie płatne do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury poprzedzonej protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy.

7.      Wymogi dotyczące przygotowania ofert

 

                    1)      Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

                    2)      Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.

                    3)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

                    4)      Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

                    5)      Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.

                    6)      Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

                    7)      Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

 

8.      Miejsce oraz termin składania ofert

 

1)      Zamawiający dopuszcza następujące sposoby dostarczenia ofert:

a)      osobiste dostarczenie oferty do siedziby Zamawiającego,

b)      przesłanie oferty na adres podany w pkt. 1.1.

c)      przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      Termin składania ofert upływa dnia 14 sierpnia 2020 roku.

 

9.      Kryterium oceny ofert

 

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

 

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

 

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

 

10.  Informacje o formalnościach związanych z wyborem oferty

 

1)      Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie  przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

2)      Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.

3)       Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

11.  Warunki umowy

 

1)      Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.

2)      Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:

a)      terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach;

b)      powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

c)      zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,

d)      zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,

e)      zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,

f)       innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;

 

3)      Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

12.  Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.

13.  Załączniki

 

1)      Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

2)      Załącznik nr 2 – Oświadczenie.

3)      Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

 

 

Załącznik nr 1

 

………………………………………….., dn. ………………………………..

 

OFERTA

 

Nazwa firmy /Imię i nazwisko:.………………………………………………………………………………………………

Adres……………………………………………………………………Nr telefonu.……………………………….………….…

E-mail ………………………………NIP / PESEL ….………………………………………………………………………………

REGON ……………………………………………

Reprezentowany przez: ……………………………..…………………………………………………………………………

1.Odpowiadając na zapytanie ofertowe na Dostawę infoboxu – informacyjnego kiosku multimedialnego w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

Oferujemy wykonanie usług objętych niniejszym zapytaniem - zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym – za kwotę:

cena brutto: ____________________________złotych

(słownie złotych________________________________________________________)

cena netto: ____________________________złotych

podatek VAT stawka _________ %, w wysokości _____________ złotych

2.         Oświadczamy, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

3.         Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym.

4.         Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5.         Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.         Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo (zgodnie z pkt 5.2 zapytania ofertowego).

 

 

 

 

…………………………………………………………………..

Podpis wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

………………………………………….., dn. ………………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE

Dotyczy postępowania: Dostawa infoboxu – informacyjnego kiosku multimedialnego w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

 

Niniejszym oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Jednocześnie stwierdzam iż jestem świadom odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.  

 

 

…………………………………………………………………..

Podpis wykonawcy

  

 

Załącznik nr 3

 

 

Umowa

Na dostawę infoboxu  

 

zawarta w dniu ……………………..w Pelplinie pomiędzy:

Diecezją Pelplińską, ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, reprezentowaną przez Pełnomocnika ds. projektu Pana Tomasza Lesner, zwaną  dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

zwanymi dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1.

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje dostawę infoboxu – informacyjnego kiosku multimedialnego w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa infoboxu zewnętrznego – informacyjnego kiosku multimedialnego,  do umiejscowienia przed wejściem do Bazyliki Katedralnej w Pelplinie o następujących parametrach:

·         Wymiary (przybliżone) : wysokość – 2200 mm, szerokość – 800 mm, grubość – 307 mm

·         Lokalizacja zewnętrzna (wandaloodporność) – publiczny punkt dostępu do Internetu

·         Ekran dotykowy - nie mniej niż 46”

·         Intuicyjne, wygodne i proste użytkowanie

·         zapewnia możliwość przeglądania wskazanych stron internetowych - atrakcyjna forma udostępniania informacji i usług o Bazylice Katedralnej w Pelplinie

·         wyposażony w kamerę – możliwość robienia zdjęcia

·         z przeglądarką zintegrowany jest moduł E-mail, umożliwiający wysyłanie np. zdjęcia

·         infokiosk wyposażony jest w głośniki stereo – możliwość odsłuchania nagrania ze strony www np. koncertu organowego

·         funkcja powiększania przeglądanych stron www pozwala na wykorzystanie zalet ekranu dotykowego również na stronach internetowych z małymi czcionkami, bez konieczności przebudowy strony – udogodnienie dla os. niedowidzących

·         niskie koszty eksploatacji

·         łatwe uaktualnianie treści - możliwość zarządzania treścią przez administratora ze strony Diecezji (krótkie przeszkolenie)

·         ewentualnie w przyszłości możliwość łączenia infoboxów w sieć (PIAP) w celu udostępnienia tych samych informacji na różnych stanowiskach (centralne zarządzanie)

·         oprogramowanie zawiera zintegrowany moduł obsługi przez osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu , umożliwia odsłuch informacji prezentowanych na ekranie (oprogramowanie do syntezy mowy wykorzystywane do odczytu zawartości informacyjnej kiosku), obsługiwane za pośrednictwem ekranu dotykowego (za pomocą czterech gestów: góra, dół, lewo, prawo)

·         oznakowanie logotypami Programu, trwały nadruk na szybie od strony wewnętrznej

·         Szafka wyposażona będzie w system chłodzenia i podgrzewania. Wymagana instalacja zasilania elektrycznego zapewniająca maksymalnie 0,7kW.

 Zamówienie obejmuje dostawę infokiosku wraz z montażem zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim.  

3.Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2.

1. Czas trwania umowy rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej umowy, a termin wykonania całości przedmiotu zamówienia kończy się 27 listopada 2020 roku.

§ 3.

1.      Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……..……………. złotych (słownie:………………………………………………………………..)

2.      Wynagrodzenia Wykonawcy będzie wypłacone do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego, po uprzednim podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego.

3.      Zapłata należności z rachunków nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone na fakturze/rachunku.

§ 4.

Do kontaktu z Wykonawcą Zamawiający upoważnia …………………………………...

Do kontaktu z Zamawiającym Wykonawca upoważnia …………………………………………

§ 5.

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.

2. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

1.      Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w następujących przypadkach:

a.      terminu realizacji umowy,

b.      powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

c.       zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,

d.      innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;

2.      Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 7.

Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.

§ 9.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

            WYKONAWCA:                                                                                  ZAMAWIAJĄCY:

Oficjalna witryna Diecezji Pelplińskiej 2015 - 2017 | Projekt i realizacja: Seweryn Sildatk