Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Dzieło Biblijne Diecezji Pelplińskiej


HISTORIA

Dzieło  Biblijne  im.  Jana  Pawła  II  zostało  erygowane  przez  Konferencję  Episkopatu  Polski  podczas  332  zebrania  plenarnego  w  dniach  17-18  czerwca  2005  r.  Pierwszy Ogólnopolski Zjazd Moderatorów Diecezjalnych miał miejsce 8 kwietnia 2006 r., gdzie zostały na- kreślone cele Dzieła, które mają służyć duszpasterstwu biblijnemu w Polsce. 

Jednym z głównych inicjatorów powstania dzieła biblijnego w Polsce był Ks. Biskup Diecezjalny prof. dr  hab. Jan Bernard Szlaga, który dekretem z dnia 4 lutego  2006 powołał do istnienia Dzieło Biblijne im. Jana Pawła  II w Diecezji Pelplińskiej. Inauguracja Dzieła w Diecezji odbyła się 18 listopada 2006 r. podczas Pelplińskich  Spotkań Duszpasterskich.

CHARYZMAT

„Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, jest publicznym  stowarzyszeniem wiernych. Celem dzieła jest pogłębia- nie rozumienia Objawienia Pańskiego w świetle Pisma  Świętego  zgodnie  z  nauka  Kościoła  oraz  kształtowanie duchowości i kultury biblijnej w duszpasterstwie,  szczególnie kaznodziejstwie i katechezie a także indywidualnej formacji wiernych. Swoje cele i zadania Stowarzyszenie realizuje przez:

  • opracowywanie  komentarzy  do  Pisma  Świętego,  uwzględniających potrzeby duszpasterskie, głównie  w zakresie katechizacji i praktyki lectio divina,
  • organizowanie konferencji, zebrań, warsztatów,  zjazdów, kursów, sympozjów, konwersatoriów, dni  skupienia i rekolekcji,
  • organizowanie ogólnopolskiego spotkania w formie  kongresu,
  • organizowanie  wystaw,  konkursów  i  olimpiad  biblijnych,
  • współpracę  z  katolickimi  ośrodkami  apostolstwa biblijnego, z osobami i instytucjami popularyzującymi wiedzę biblijną w mediach i na polu działalności  wydawniczej oraz z organizatorami pielgrzymek do  Ziemi Świętej,
  • współpracę ze szkołami, wyższymi uczelniami katolickimi oraz naukowymi stowarzyszeniami o inspiracji chrześcijańskiej,
  • prowadzenie  strony  internetowej  Stowarzyszenia,  a  w  niej  między  innymi  takich  rubryk  jak:  Szkoła  Słowa Bożego (lectio divina), odpowiedzi na pytania  związane z Biblią, recenzje najnowszych publikacji  o tematyce biblijno-teologicznej,
  • działalność szkoleniową w zakresie języków biblijnych i innych nauk biblijnych,
  • działalność wydawniczą.
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO STOWARZYSZENIA?

Członkami  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby  duchowne, które otrzymały zgodę Biskupa Diecezjalnego i osoby świeckie. Dzielą się oni na: członków – moderatorów, członków zwyczajnych, członków honorowych  i wspomagających. Przyjmowani są Zarząd, w drodze  uchwały podjętej zwykłą większością głosów. Członkowie – moderatorzy, w dalszej części zwani moderatora- mi, to osoby posiadające wykształcenie biblijne, co naj- mniej licencjat w zakresie nauk biblijnych lub teologii  biblijnej, które pragną realizować cele Stowarzyszenia.

Członkami zwyczajnymi mogą zostać: osoby, które  ukończyły studia z zakresu teologii oraz osoby, które  po zgłoszeniu moderatorowi w swojej diecezji akcesu  do Stowarzyszenia, ukończą kurs wiedzy biblijnej.

Członkami  honorowymi  mogą  zostać  osoby  szczególnie  zasłużone  dla  krzewienia  duchowości  i  kultury biblijnej, a także dla samego Dzieła przez pracę lub  ofiarność na jego rzecz.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.