Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

AKTUALIZACJA „Zapytanie ofertowe na publikację artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

Opublikowano: 7 maja 2019


Z przykrością informujemy, iż ze względu na braki formalne w ogłoszonym zapytaniu ofertowym na wyłonienie wykonawcy publikacji artykułów prasowych o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) postępowanie zostaje unieważnione. Powodem jest brak istotnych elementów zamówienia (tj. opis przedmiotu zamówienia czy termin składania ofert) w treści widniejącej na stronie zamawiającego.

Postępowanie zostanie ponowione. 

„Zapytanie ofertowe na publikację artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania:

Pelplin, 6 maja 2019 r.

Publikacja artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja iudostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

1.1. Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe Zamawiającego

Diecezja Pelplińska
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
Województwo Pomorskie
e-mail: diecezjapelplin.projektue@gmail.com

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobieprawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej oferty. Z oferentem, który ją złożył, zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

Przedmiotem zamówienia jest publikacja 10 artykułów prasowych w prasie o zasięguregionalnym (lokalnym) mających na celu promocję postępu oraz efektów projektu prowadzonego w obiekcie sakralnym – Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Każdy z artykułów o objętości jednej strony redakcyjnej, w kolorze, z odpowiednimi dla Programu logotypami.

Kod CPV: 79970000-4

1. Zamawiający

2. Tryb udzielenia zamówienia Publicznego

3. Opis przedmiotu Zamówienia

4. Termin realizacji Zamówienia

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)page2image45438864

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

Terminy realizacji zamówienia wyznaczone są według terminu publikacji poszczególnych artykułów zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. kolejnych artykułówData publikacji
1Lipiec 2019
2Październik 2019
3Styczeń 2020
4Marzec 2020
5Maj 2020
6Lipiec 2020
7Wrzesień 2020
8Listopad 2020
9Styczeń 2021
10Marzec 2021

5. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia.page2image62046992page2image39316544page2image62046880

5.1. Warunki ogólne

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.page3image45439696

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

5.2. Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Płatność wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w kilku transzach; 

6. Warunki płatności

publikacji kolejnego artykułu.

7. Wymogi dotyczące przygotowania ofert

 1. 1)  Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. 2)  Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 3. 3)  Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
 4. 4)  Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 5. 5)  Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
 6. 6)  Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

page4image45439904

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

7) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

1) Zamawiający dopuszcza następujące sposoby dostarczenia ofert:a) osobiste dostarczenie oferty do siedziby Zamawiającego,

 1. a)  przesłanie oferty na adres podany w pkt. 1.1.
 2. b)  przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: diecezjapelplin.projektue@gmail.com

2) Termin składania ofert upływa dnia 20 maja 2019 roku do godz. 12.00

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem: ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu Cbad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

1) Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

8. Miejsce oraz termin składania ofert

9. Kryterium oceny ofert

Nazwa kryteriumWaga
Cena

10. Informacje o formalnościach związanych z wyborem oferty

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

 1. 2)  Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2.
 2. 3)  Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres:diecezjapelplin.projektue@gmail.com
 1. 1)  Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.
 2. 2)  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
  1. a)  terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach;
  2. b)  powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
  3. c)  zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
  4. d)  zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,
  5. e)  zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,
  6. f)  innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;
 3. 3)  Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.

11. Warunki umowy

12. Unieważnienie postępowania

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

 1. 1)  Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 2. 2)  Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

page6image39116864page6image62052816page6image39109568page6image62049680page6image39121280page6image39118592

13. Załącznikipage6image62050240page6image39082560page6image62052592page7image45399488

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

Załącznik nr 1

………………………………………….., dn. ………………………………..

OFERTA

Nazwa firmy /Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………………………. Adres……………………………………………………………………Nr telefonu………………………………………………E-mail ………………………………NIP / PESEL …………………………………………………………………………………. REGON ……………………………………………

Reprezentowany przez: ………………………………………………………………………………………………………..

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na publikację artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ilości 10 artykułów o objętości 1 strony redakcyjnej każdy.

Oferujemy wykonanie usług objętych niniejszym zapytaniem – zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym – za kwotę:

Łączna cena brutto: ____________________________złotych
(słownie złotych________________________________________________________)cena netto: ____________________________złotych
podatek VAT stawka _________ %, w wysokości _____________ złotychpage7image39289600page8image45389504

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy do ich treści zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

3. Oświadczamy, że oferowane przez nas usługi spełniają wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym.

4. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w istotnych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.page8image39289984

…………………………………………………………………..Podpis wykonawcypage9image45395328

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)page9image39106432

Umowa
Na publikację artykułów

zawarta w dniu ……………………..w Pelplinie pomiędzy:

Diecezją Pelplińską, ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, reprezentowaną przez Pełnomocnika ds. projektu Pana Tomasza Lesner, zwaną dalej „Zamawiającym”

a……………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………..
zwanymi dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje publikację artykułów prasowych promujących projekt w prasie o zasięgu regionalnym (województwo pomorskie) w ramach projektu„Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”.

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Przedmiotem zamówienia jest publikacja 10 artykułów prasowych w prasie o zasięgu regionalnym (lokalnym) mających na celu promocję postępu oraz efektów projektu prowadzonego w obiekcie sakralnym – Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Każdy z artykułów o objętości jednej strony redakcyjnej, w kolorze, z odpowiednimi dla Programu logotypami.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 3

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

§ 2.

1. Czas trwania umowy rozpoczyna się z dniem podpisania niniejszej umowy, a termin wykonania całości przedmiotu zamówienia pokrywa się z terminem wykonania zamówienia jest 31 marca 2021 roku. Publikacja poszczególnych artykułów zgodnie z harmonogramemzamieszczonym w zapytaniu ofertowym.

§ 3.

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości …………………… złotych (słownie:………………………………………………………………..)
 2. Wynagrodzenia Wykonawcy będzie wypłacone w kilku transzach, każdorazowo po publikacji pojedynczego artykułu. Warunkiem będzie dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego.
 3. Zapłata należności z rachunków nastąpi przelewem na konto Wykonawcy określone nafakturze/rachunku. § 4.

Do kontaktu z Wykonawcą Zamawiający upoważnia ……………………………………

Do kontaktu z Zamawiającym Wykonawca upoważnia ………………………………………… § 5.

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonaniapostanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących przypadkach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczynzależnych od Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.

2. Wierzytelności z tytułu kar umownych zostaną potrącone z wierzytelności Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia.page10image39289024page11image45440112

Projekt „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kulturyProgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 6.

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w następujących przypadkach:

 1. terminu realizacji umowy,
 2. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 3. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,
 4. innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;

page11image39096064

2. Powyższe
zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażeniazgody na ich wprowadzenie.

§ 7.

Wszystkie ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy Stronyrozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksucywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa odnoszące się do przedmiotu umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego i inne obowiązująceprzepisy prawa.

§ 9.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.