Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej

Opublikowano: 22 października 2016


Dnia 09.09.2016 roku w Pelplinie została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu: „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Realizację celu wspierać będą cztery cele cząstkowe:

1) Zapewnienie dostępu do zabytków techniki, które dotychczas nie były udostępniane

2) Zwiększenie dostępu do zasobów kultury (nowe grupy odbiorców – dzieci, turyści biznesowi i konferencyjni)

3) Stworzenie i wypromowanie produktu turystycznego

4) Poprawa warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego w Bazylice

Przewidywany wkład projektu w realizację celu szczegółowego VIII priorytetu POIiŚ 2014-2020 polega na:

 • udostępnieniu nowych elementów dziedzictwa kulturowego (zabytki techniki) na terenie Bazyliki Katedralnej (nowa powierzchnia wystawiennicza);
 • restauracji zabytków ruchomych wymagających interwencji (prospekt organowy, rokokowe konfesjonały, kamienne ołtarze, witraże);
 • poprawie warunków eksponowania dziedzictwa kulturowego na terenie Bazyliki Katedralnej (instalacja nowego systemu oświetlenia);
 • zabezpieczeniu Bazyliki poprzez zainstalowanie systemu ppoż i antywłamaniowego;
 • stworzeniu programu kulturalnego zwiększającego atrakcyjność Bazyliki Katedralnej dla odwiedzających;
 • wprowadzeniu oferty kulturalno-edukacyjnej dla nowej grupy odbiorców – dzieci (4 ścieżki tematyczne);
 • wprowadzeniu udogodnień dla osób niepełnosprawnych umożliwiających im odwiedzenie Bazyliki;
 • lepszym niż dotychczas wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego Bazyliki Katedralnej w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych, zarówno w wymiarze krajowym, jak regionalnym i lokalnym.

W rezultacie można się spodziewać osiągnięcia oczekiwanych rezultatów interwencji w ramach osi priorytetowej VIII:

 • poprawy warunków eksponowania i propagowania kluczowych elementów dziedzictwa kulturowego,
 • zwiększenia dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego,
 • wzrostu uczestnictwa społeczeństwa w kulturze.

Wartość projektu: 21 000 689,82 PLN (kwota wydatków kwalifikowalnych: 20 986 589,82 PLN)

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 838 601,34 PLN 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.