Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

„Efektywność energetyczna Obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie” : etap 1 „ – informacja

Opublikowano: 22 stycznia 2017


 „Efektywność energetyczna obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap I”realizowany w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.10.02.01–IZ.00-22–002/16)


Dnia 20.07.2016 roku w Gdańsku została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu: ”Efektywność energetyczna Obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie” : etap 1” w ramach działania 10.02 Efektywność energetyczna, oś priorytetowa 10. Energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności  publicznej  znajdujących się na terenie obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie” Realizację celu wspierać będą cele cząstkowe:

1) Głęboka modernizacja energetyczna 9 budynków na obszarze Pelplina z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią wraz z wymianą źródeł ciepła oraz wykorzystaniem instalacji OZE

2) Wykorzystanie instalacji OZE (instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynków, instalacja fotowoltaiczna)

3) Wykorzystanie silnika kogeneracyjnego, dzięki któremu powstawać będzie ciepło i energia elektryczna

Przewidywany wkład projektu w realizację celu szczegółowego 10 priorytetu RPO WP na lata 2014-2020 polega na:

•   poprawie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Bazylika Katedralna, Muzeum  Diecezjalne, sala gimnastyczna, Obsługa zaplecza organizacyjnego Kociewskiego Centrum Kultury, Kościół Bożego Ciała w Pelplinie.

W rezultacie można się spodziewać osiągnięcia oczekiwanych rezultatów interwencji w ramach osi priorytetowej 10:

•    wzrostu poziomu wykorzystania OZE,

•    poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym,

•    racjonalizacja zużycia energii przez mieszkańców

Wartość projektu: 37 676 994,56 PLN

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 34 368 461,62 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 29 213 192,37  PLN

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.