Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Opublikowano: 8 listopada 2018


Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Pelplin, 8 listopada 2018 r.

Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

Postępowanie dwuetapowe o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z  Art. 70 1 i innymi  Kodeksu cywilnego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/) oraz na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.diecezja-pelplin.pl/projekty-unijne/) w dniu 20 września 2018 r.

Do upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 5 października 2018 roku, do godz. 8:30 złożono 2 wnioski.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  Lp.  Nazwa Wykonawcy  Adres siedziby Wykonawcy  Data i godzina złożenia wniosku
  1.INDYGO Marcin Forkiewiczul. Z. Burzyńskiego 6B/1 80-462 Gdańsk  05.10.2018 r. godz. 8:00
2.AB HARITAGE Project Sp. z o.o.ul. Myśliwska 90A/3 80-283 Gdańsk05.10.2018 r. godz. 8:20

Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

Wnioski złożone przez INDYGO MARCIN FORKIEWICZ i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. spełniają warunki udziału w postępowaniu – wnioski wraz z załącznikami są kompletne i zawierają wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Komisja, z uwagi na postanowienie Ogłoszenia o zamówieniu określającego, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki, odstąpiła od przyznawania punktacji za spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcami, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert są:

  1. INDYGO MARCIN FORKIEWICZ – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.
  2. AB HARITAGE Project Sp. z o.o. – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.