Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: etap 2

Opublikowano: 21 września 2017


Pelplin, 21 września 2017 r.

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj Pełnobranżowej dokumentacji projektowo – wykonawczej oraz robót budowlanych, w ramach projektu „Efektywność energetyczna Obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie“: etap 2“

Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków Komisja postanowiła zaprosić do złożenia oferty Firmą INDYGO Marcin Forkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Z. Burzyńskiego 6B/1, 80-462 Gdańsk – Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), na stronie internetowej Zamawiającego (https://diecezja-pelplin.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 11 sierpnia 2017 r. 

Do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, tj. do dnia 14 września 2017 roku do godz. 8:30 złożono 1 wniosek.

Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

Wykonawca Firmą INDYGO Marcin Forkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Z. Burzyńskiego 6B/1, 80-462 Gdańsk spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.