Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania Nr 1/POIiŚ/12/2018

Opublikowano: 30 stycznia 2019


Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia na realizację zadania:

Modernizacja i zagospodarowanie zabytkowego parku wraz z pracami remontowymi, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków na terenie w/w parku w ramach projektu pn. Barokowy zespół parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

Postępowanie dwuetapowe o udzielenie zamówienia (o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej) prowadzone było na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 21 grudnia 2018 r. i Dokumentacji Przetargowej z 21 grudnia 2018 r., zgodnie z  Art. 70 1 i innymi  Kodeksu cywilnego oraz z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21 grudnia 2018 r.

Do upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 7 stycznia 2019 roku, do godz. 8:30 złożono 2 wnioski.

Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

Po przeprowadzeniu oceny złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Komisja stwierdza, że wnioski złożone przez INDYGO MARCIN FORKIEWICZ i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. spełniają warunki udziału w postępowaniu – wnioski wraz z załącznikami są kompletne i zawierają wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Komisja, z uwagi na postanowienie Ogłoszenia o zamówieniu określającego, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki, odstąpiła od przyznawania punktacji za spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcami, którzy zostali zaproszeni do złożenia ofert byli: INDYGO MARCIN FORKIEWICZ – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu i AB HARITAGE Project Sp. z o.o. – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 28 stycznia 2019 roku, do godz. 10:00 złożono 2 oferty.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu nie są powiązani kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

W dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00 w Kurii Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie przy ul. Biskupa Dominika 11 odbyło się posiedzenie Komisji, którego przedmiotem było otwarcie ofert złożonych przez Wykonawców w postępowaniu. Komisja stwierdziła nienaruszalność kopert. Po otwarciu ofert Przewodniczący Komisji podał nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz odczytał oferowane ceny realizacji zadania.

Komisja stwierdza, że oferty nie zawierają rażąco niskiej ceny i nie podlegają odrzuceniu z tego tytułu.

W dniu 29 stycznia 2019 r. Komisja poddała sprawdzeniu kompletności i ważności ofert. Komisja stwierdziła, że oferty są ważne i kompletne. Następnie Komisja przystąpiła do wyboru wykonawcy stosując kryteria oceny ofert określone w Dokumentacji Przetargowej.

Komisja stwierdziła, że Wykonawca AB HARITAGE Project Sp. z o.o. oferując ryczałtową cenę brutto w wysokości 18 000 000,00 zł złożył korzystniejszą ofertę i uzyskał wyższą liczbę punktów.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.