Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Szansa na przyszłość

Opublikowano: 23 marca 2018


Projekt unijny   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Wnioskodawca: Diecezja Pelplińska

Okres realizacji : 02.01. 2018 – 31.12.2020

Adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny:

1. Dzieci i młodzież  w wieku 7-18 lat,

2. Seniorzy – osoby powyżej 60 roku życia, niesamodzielne lub niepełnosprawne.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych skierowanych do rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a więc:
a) wsparcie młodych ludzi w rozwoju ich podstawowych kompetencji interpersonalnych 
w zakresie komunikacji i współpracy w grupie,
b) rozwijanie kreatywności i prawidłowej postawy prospołecznej,
c) integracja międzypokoleniowa łącząca dzieci, młodzież i seniorów,

d) aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności zwiększające szansę uniknięcia samotności, izolacji społecznej i wykluczenia.

Działania:

dla dzieci i młodzieży oraz rodzin

zajęcia w zakresie terapii pedagogiczno-psychologicznej np.warsztaty interpersonalne, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, warsztaty z artterapii, zajęcia terapeutyczne,  logopedyczne i psychologiczne, 

– działania wspierające rozwój kulturalny:  wyjazdy do teatrów, opery, muzeów, 

– organizacja obozów terapeutycznych i naukowych (ferie, wakacje), zajęć w czasie ferii zimowych  

-organizacja zajęć  w zakresie poradnictwa zawodowego dla młodzieży,

– działania wspierające i rozwijające zainteresowania np. warsztaty nauk ścisłych,techniczno-informatycznych, językowych, warsztaty artystyczne itp.

– poradnictwo prawne dla rodziców

dla seniorów

– warsztaty artystyczne: fotograficzne, plastyczne, taneczne, teatralne itp.

– podróże w czasie i przestrzeni – terenowe warsztaty kognitywno – sentymentalne-zwiedzanie różnych miejsc w Tczewie  i okolic,spotkania dyskusyjne ” Nasze dawne lata”

wyjazdy i wycieczki npdo Opery w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, wycieczki krajoznawcze,

– spotkania z ekspertami, naukowcami i „ludźmi ciekawymi” np. aktywność w starszym wieku – jak twórczo spędzać wolny czas; znaczenie osób starszych w społeczeństwie na przestrzeni wieków, życie seniorów dawniej i dziś; pamięć seniorów – jak się zmienia i jak 
z niej korzystać, nowoczesne technologie w służbie pamięci, komunikacja międzypokoleniowa i z wykorzystaniem współczesnych środków przekazu, miejsca szczególnie ważne dla seniorów w Tczewie i okolicach.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.