Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gmina Tczew

Opublikowano: 19 marca 2018


Projekt unijny   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020,  Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych.

Wnioskodawca: Diecezja Pelplińska

Partnerzy: Tczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Gmina Tczew

Porozumienie z partnerami dotyczy głównie: zakresu merytorycznego, pomocy w naborze adresatów działań, udostępnienia lokali z zapleczem technicznym, w których będą prowadzone działania. 
Wkład własny, zarządzanie projektem, monitoring, rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu będzie spoczywało na Wnioskodawcy.

Okres realizacji :  02.01. 2018 – 31.10.2020

Liczba uczestników: 175 osób

Adresatami są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny:

1. Dzieci i młodzież  z rodzin wielodzietnych

2. Seniorzy

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych skierowanych do rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, a więc:

a) wsparcie młodych ludzi w rozwoju ich podstawowych kompetencji interpersonalnych 
w zakresie komunikacji i współpracy w grupie,
b) rozwijanie kreatywności i prawidłowej postawy prospołecznej,
c) integracja międzypokoleniowa łącząca dzieci, młodzież i seniorów,
d) aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społeczności zwiększające szansę uniknięcia samotności, izolacji społecznej i wykluczenia.

Działania:

1. Utworzenie dwóch Placówek Wsparcia Dziennego – świetlicy w Tczewie i świetlicy  w gminie tczewskiej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, w których będą prowadzone:

– zajęcia w zakresie terapii pedagogiczno-psychologicznej np. warsztaty interpersonalne, zajęcia grupowe socjoterapeutyczne, warsztaty z artterapii, zajęcia terapeutyczne,  logopedyczne i psychologiczne, 
– działania wspierające rozwój kulturalny:  wyjazdy do teatrów, opery, muzeów, 
-wyjazdy na  obozy terapeutyczne i naukowe (ferie, wakacje), 
– zajęcia w czasie ferii zimowych  i wakacji,
– działania wspierające i rozwijające zainteresowania np. warsztaty nauk ścisłych, 
techniczno-informatycznych, językowych, warsztaty artystyczne itp.
– poradnictwo prawne dla rodziców.

2. Utworzenie Klubu Aktywnego Seniora w gminie tczewskiej  oraz wsparcie

Tczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w których będą realizowane:

– warsztaty artystyczne: fotograficzne, plastyczne, taneczne, teatralne itp.
– podróże w czasie i przestrzeni – terenowe warsztaty kognitywno – sentymentalne-  zwiedzanie różnych miejsc w Tczewie  i okolic, spotkania dyskusyjne ” Nasze dawne lata”
– wyjazdy i wycieczki np. do Opery w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, wycieczki krajoznawcze,
–  spotkania z ekspertami, naukowcami i „ludźmi ciekawymi” .

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.