Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych przy budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Opublikowano: 24 marca 2022


Treść:


Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych przy budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Postępowanie dwuetapowe o udzielenie zamówienia, prowadzone jest zgodnie z  Art. 70 1 i innymi przepisami Kodeksu cywilnego, o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach dotyczących publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 4 marca 2022 r.

Do upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 22 marca 2022 roku, do godz. 9:00 złożono 1 wniosek.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  Lp.  Nazwa Wykonawcy  Adres siedziby Wykonawcy  Data i godzina złożenia wniosku
1.AF HERITAGE PROJECT Sp. z o.o.ul. Rejenta 8A, Gdańsk21.03.2022 r. godz. 8:30

Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

Wniosek złożony przez AF HERITAGE PROJECT Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Komisja, z uwagi na postanowienie Ogłoszenia o zamówieniu określającego, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki, odstąpiła od przyznawania punktacji za spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca zaproszony do złożenia oferty: AF HERITAGE PROJECT Sp. z o.o. – Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami jest kompletny i zawiera wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.