Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury...

Opublikowano: 20 września 2018


Pelplin, 20 września 2018 roku.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

Postępowanie nr 2/POIiŚ/09/2018

 Data ogłoszenia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego:

20 września 2018 roku.

Ogłoszenie dotyczy:

Przetarg dwuetapowy (ograniczony) realizowany zgodnie z  Art. 70 1 i innymi przepisami Kodeksu cywilnego

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane, prace konserwatorskie.    

Przetarg przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

I etap

Zamawiający  oczekuje, iż w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu.

II etap

Oferty będą mogli składać wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni przez Zamawiającego do składania ofert. Spośród złożonych w tym trybie ofert będzie wybrany Wykonawca.

I CZĘŚĆ. ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES

Diecezja Pelplińska

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

Województwo Pomorskie

e-mail: diecezjapelplin.projektue@gmail.com

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Kościół Rzymskokatolicki

NADZÓR, KIEROWNICTWO

Biskup Diecezjalny

II CZĘŚĆ. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

II.1.1. Rodzaj zamówienia.

Roboty budowlane, prace konserwatorskie.

II.2. Określenie przedmiotu zamówienia.

Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

II.2.1. Roboty budowlane:

Remont i adaptacja na cele kulturalno-edukacyjne 3 budynków (dwa budynki są wpisane do rejestru zabytków), w szczególności zakres prac obejmuje:

a)           Budynek DCIT: remont dachu, murów i stropów,  elewacji, obróbek blacharskich, instalacji sanitarnej i elektrycznej,  adaptacja toalet do użytku osób niepełnosprawnych, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe;

b)           Dom Artysty: przebudowa wnętrz – wydzielenie pokoi, wykonanie nowej klatki schodowej, przebudowa i wymiana drzwi wewnętrznych, remont elewacji i dachu, wymiana posadzek, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe;

c)            Kociewskie Centrum Edukacji i Kultury: wzmocnienie konstrukcji, całkowita przebudowa wnętrz, wykonanie nowej klatki schodowj, wymiana okien połaciowych i drzwi wewnętrznych, wymiana posadzek, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem oraz systemy przeciwpożarowe;

d)           Wykonanie szaty roślinnej i małej architektury: obsianie trawnika ok. 1000 m2, montaż ławek, koszy na śmieci oraz donic.

II.2.2. Wykonanie określonych środków trwałych.

II.2.2.1. Wykonanie:

a)           Makiety 3D przedstawiająca Opactwo Pocysterskie – w skali 1×1500, na postumencie granitowym o wymiarach 1,×2,2 m, na cokole granitowym wysokości 0,8 m. Makieta o nieregularnych kształtach wynikająca z faktycznego ukształtowania Opactwa, wykonana rzeźbiarsko odlana w brązie. Cokół o regularnym kształcie prostopadłościanu z uwzględnieniem tabliczki informacyjnej dla osób niewidomych w alfabecie Braille`a (wraz z tłumaczeniem).

b)           Tablicy informacyjnej o obiektach KCK (opis historyczny) razem z mapą. Tablica wykonana ze szkła hartowanego, laminowana, piaskowana, połączona z granitową podstawą o wymiarach 90×200.

II.3. Zamówienia uzupełniające – nie przewiduje się w ramach niniejszego zamówienia.

II.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45000000-7 Roboty budowlane,

45262690-4 Remont starych budynków

45100000-8 Przygotowanie terenu,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45320000-6 Roboty izolacyjne,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45453100-8 Roboty renowacyjne,

92312230-2 Usługi świadczone przez rzeźbiarzy

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

II.5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

II.6. Czas trwania zamówienia/termin wykonania: do dnia 1 września 2022 roku.

III CZĘŚĆ. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1.Wadium.

Informacje na temat wadium.

III.1.1.   Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),

III.1.2.   Wadium może być wnoszone w jednym lub kilku następujących formach:

–             pieniądzu;

–             poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej kasy  oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze poręczeniem pieniężnym;

–             gwarancjach bankowych;

–             gwarancjach ubezpieczeniowych;

–             poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskich Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

III.1.3.   Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

III.1.4.   Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (Diecezja Pelplińska):  Bank Spółdzielczy w Skórczu Nr 10834200090007123120000001, z podaniem tytułu: „wadium – Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków”.

III.1.5.   O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data wpływu środków na jego rachunek.

III.1.6.   W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w pkt.III.1.2., dokument wadium należy złożyć w oryginale w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty.

III.1.7.   Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w kasie Zamawiającego.

III.1.8    Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie  w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

III.1.9.   W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, zamawiający wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez konieczności złożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt. III.1.10. i III.1.11.

III.1.10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i Dokumentacji Przetargowej lub nie złożył pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.1.11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana :

–             odmówił   podpisania  umowy  w   sprawie   zamówienia  publicznego   na  warunkach określonych w ofercie,

–             nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

–   zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.1.12. Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt. III.1.10 i III.1.11., niezwłocznie zwróci wykonawcom wniesione wadia,

III.2.  Zaliczki

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE

III.3.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

III.3.1.  Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

III.3.1.1.  Wiedza i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował (zakończył ) jako wykonawca  zamówienie o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia tzn.:

III.3.1.1.1. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z przebudową, remontem lub modernizacją zabytkowego obiektu budowlanego o wartości brutto nie mniej niż 4.000.000 PLN i obejmującej swym zakresem modernizację, remont lub przebudowę obiektu kubaturowego o kubaturze co najmniej 3 000 m3

III.3.1.1.2. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z budową, remontem lub modernizacją obiektu budowlanego o wartości brutto nie mniej niż 100.000 PLN i obejmującej swym zakresem łącznie:

a) budowę, remont lub modernizację systemu odwodnienia obiektu zabytkowego,

b) zagospodarowanie terenu przy obiekcie zabytkowym

III.3.1.1.3. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z przebudową, remontem lub modernizacją obiektu budowlanego o wartości brutto nie mniej niż 1.000.000 PLN i obejmującej swym zakresem łącznie:

a) instalacje elektryczne i niskoprądowe w obiektach zabytkowych

b) modernizację, remont lub budowę instalacji elektrycznych w obiektach kubaturowych 

III.3.1.1.4. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z przebudową, remontem lub modernizacją zabytkowego obiektu budowlanego o wartości brutto nie mniej niż 500.000 PLN i obejmującej swym zakresem modernizację, remont lub budowę instalacji sanitarnych w obiektach kubaturowych.

III.3.1.1.5. Przynajmniej jedną realizację zamówienia związanego z wykonaniem makiety, pomnika, pamiątkowej płyty z odlewu z brązu lub mosiądzu zaistniałą w przestrzeni publicznej o wartości brutto nie mniej niż 30.000 PLN.

III.3.1.2.  Potencjał kadrowy

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami do zatrudnienia na stanowiskach podanych poniżej. Osoby przewidziane do zajmowania stanowisk od III.3.1.2.1. do III.3.1.2.3. muszą posiadać odpowiednie zgodne z obowiązującym Prawem budowlanym ( Rozdział 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz muszą być wpisani na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa  i urbanistów (Dz. U. z 2001r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.):

III.3.1.2.1. Kierownik Budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i doświadczenie przynajmniej 5 lat jako kierownik budowy  (realizacja co najmniej dwóch kontraktów / zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu)

III.3.1.2.2.   Kierownik Robót Sanitarnych musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych; 5 lat doświadczenia jako kierownik robót sanitarnych (realizacja co najmniej dwóch kontraktów / zadań dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu)

III.3.1.2.3. Kierownik Robót Elektrycznych musi posiadać: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uprawnienia budowlane do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych w rozumieniu normy PN-IEC 60050-826 z lutego 2000; 5 lat doświadczenia jako  kierownik robót elektrycznych, 3 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy w obiektach zabytkowych, zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, uprawnienia SEP „E” i „D”, zaświadczenie wydane przez NIMOZ o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury (realizacja co najmniej jednego kontraktu / zadania dotyczących budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych w zakresie remontu)

III.3.1.2.4. Pracownicy. Wykonawca musi:

a)           posiadać co najmniej 20 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jako pracowników budowlanych

b)           posiadać co najmniej 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jako elektromonterów z uprawnieniami SEP „E”

c)            posiadać koncesję wydaną przez MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego,

d)           posiadać co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę posiadające zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

e)           posiadać co najmniej 1 osobę z wyższym wykształceniem zatrudnioną na podstawie umowy o pracę posiadającą zaświadczenie wydane przez NIMOZ o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury, posiadającą autoryzację z TECHOM (lub równoważną) do stopnia zabezpieczenia 4 (KL SA – 4), posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadającą uprawnienia SEP „E” i „D”.

III.3.1.2.5.  Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji i stanowisk określonych w części III.3.1.2.4

III.3.1.2.6. W zakresie spełnienia wymogu posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji określonych w pkt III.3.1.2. Zamawiający dopuszcza także osoby, które uzyskały równoważne uprawnienia i kwalifikacje za granicą lub na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

III.3.1.3.   Potencjał ekonomiczno – finansowy:

a) Dysponuje własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i / lub dostępem do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż  5.000.000 PLN ;

b) Posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż 2.000.000 PLN. Przed podpisaniem umowy przedstawi polisę OC potwierdzającą ubezpieczenie kontraktu na wartość nie niższą niż 3.000.000 PLN z datą ważności do dwóch miesięcy po upływie terminu realizacji zamówienia;

c) Posiada sprzedaż średnioroczną nie mniejszą niż 5.000.000 PLN w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

W przypadku Wykonawców składających wspólnie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt.III.3.1.  Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

III.3.2.  Podstawy wykluczenia

III.3.2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a)           wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do złożenia oferty, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

b)           wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

c)            wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

III.3.2.2. W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

III.3.2.3. Wniosek wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzucony.

III.3.3.   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W sytuacji, gdy minimalne warunki udziału w postępowaniu spełniać będzie większa ilość Wykonawców niż określona w pkt  IV. 1.2. Zamawiający zastosuje niżej opisany sposób oceny spełniania tych warunków :

III.3.3.1.  Potencjał kadrowy

III.3.3.1.1 Kierownik budowy.

W ramach tego warunku oceniane będą:

Kwalifikacje Kierownika Budowy potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.1.2.1. na których pełnili funkcje kierownika budowy. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią  robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.1 – 5 punktów ;  za czwartą robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.1 – 8 punktów;  za piątą i więcej robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.1- 10 punktów.

III.3.3.1.2 Kierownik robót sanitarnych

W ramach tego warunku oceniane będą:

Kwalifikacje Kierownika robót sanitarnych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.1.2.2. na których pełnili funkcje kierownika budowy. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią  robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.2 – 5 punktów ;  za czwartą robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.2 – 8 punktów;  za piątą i więcej robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.2 – 10 punktów.

III.3.3.1.3 Kierownik robót elektrycznych.

W ramach tego warunku oceniane będą:

Kwalifikacje Kierownika robót elektrycznych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.1.2.3. na których pełnili funkcje kierownika budowy. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią  robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.3 – 5 punktów ;  za czwartą robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.3 – 8 punktów;  za piątą i więcej robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.3 – 10 punktów.

III.3.3.1.4 Pracownicy budowlani.

W ramach tego warunku oceniane będą:

Posiadanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników budowlanych. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie od 21 do 30 pracowników – 5 punktów, za 31-40 pracowników – 8 punktów; za 41 i więcej – 10 punktów.

III.3.3.1.5 Pracownicy – elektromonterzy.

W ramach tego warunku oceniane będą:

Posiadanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę elektromonterów z uprawnieniami SEP „E”. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie od 11 do 20 pracowników – 5 punktów, za 21-30 pracowników – 8 punktów; za 31 i więcej – 10 punktów.

III.3.3.1.6 Pracownicy zabezpieczenia technicznego.

W ramach tego warunku oceniane będą:

Posiadanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie od 4 do 8 pracowników – 5 punktów, za 9-10 pracowników – 8 punktów; za 11 i więcej – 10 punktów.

III.3.3.1.7 Pracownicy – projektanci i instalatorzy systemów zabezpieczających.

W ramach tego warunku oceniane będą:

Posiadanie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnioną na podstawie umowy o pracę posiadającą zaświadczenie wydane przez NIMOZ o ukończeniu kursu dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory kultury, posiadającą autoryzację z TECHOM do stopnia zabezpieczenia 4 (KL SA – 4), posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadającą uprawnienia SEP „E” i „D”. Maksymalnie 10 pkt. Za posiadanie  2 pracowników – 5 punktów, za 3 pracowników – 8 punktów; za 3 i więcej – 10 punktów.

Ponieważ Zamawiający dopuścił łączenie funkcji i stanowisk określonych w części III.3.1.2.4 podczas oceny spełniania warunku potencjał kadrowy, w przypadku pracowników łączących funkcje i stanowiska punkty będą przyznawane tylko raz – w jednej kategorii, w kolejności jak w Ogłoszeniu.

III.3.3.2.   Doświadczenie

W ramach tego warunku oceniana będzie ilość  realizacji (zakończył) przez Wykonawcę  w ostatnich 7 latach kompleksowych kontraktów :

A/  o min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.1.1.1. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty – 10 punktów, za 4 kontrakty – 15 punktów, za 5 kontraktów i więcej – 25 punktów,

B/ o min. parametrach wskazanych w pkt III.3.1.1.2. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty – 10 punktów, za 4 kontrakty – 15 punktów, za 5 kontraktów i więcej – 25 punktów,

C/ o min. parametrach wskazanych w pkt III.3.1.1.3. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty – 10 punktów, za 4 kontrakty – 15 punktów, za 5 kontraktów i więcej – 25 punktów,

D/ o min. parametrach wskazanych w pkt III.3.1.1.4. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty – 10 punktów, za 4 kontrakty – 15 punktów, za 5 kontraktów i więcej – 25 punktów,

E/ o min. parametrach wskazanych w pkt III.3.1.1.5. Maksymalnie 25 punktów. Za 2-3 kontrakty – 10 punktów, za 4 kontrakty – 15 punktów, za 5 kontraktów i więcej – 25 punktów,

Dokumenty potwierdzające wykonanie przez wykonawcę robót muszą być wystawione przez bezpośrednich inwestorów, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je i muszą posiadać datę ich wystawienia.

III.3.4.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

III.3.4.1. Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.3.4.2.1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

III.3.4.2.2. Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);

III.3.4.3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

III.3.4.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)           nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b)           nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo,  że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

–  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

III.3.4.5.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem / dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Oświadczenia i dokumenty o których mowa wyżej sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Dokumenty urzędowe sporządzone w języku obcym należy złożyć w oryginale wraz z ich tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Zdolność ekonomiczna i finansowa – wymagane dokumenty :

III.3.4.6. Informacja banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą, że Wykonawca dysponuje własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z  kredytu obrotowego lub innego o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) i / lub ma dostęp do linii kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000 PLN., wystawioną nie wcześniej niż miesiąc przed  upływem terminu składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia,

III.3.4.7.  Część sprawozdania finansowego ( bilans, rachunek wyników ), a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

III.3.4.8. Opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 2.000.000 PLN.

Zdolność techniczna – wymagane dokumenty:

III.3.4.9. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich siedmiu lat – poprzedzających termin złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia – robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających wymaganiom określonym w warunkach uczestnictwa :

w punkcie III.3.1.1.1. , z podaniem ich wartości, parametrów powierzchni i kubatury budynku, miejsca realizacji, danych zamawiającego,

w punkcie III.3.1.1.2. , z podaniem ich wartości, parametrów wykonanego zadania, miejsca realizacji, danych zamawiającego,

w punkcie III.3.1.1.3. , z podaniem ich wartości, parametrów wykonanego zadania, miejsca realizacji, danych zamawiającego,

w punkcie III.3.1.1.4. , z podaniem ich wartości, parametrów wykonanego zadania, miejsca realizacji, danych zamawiającego,

w punkcie III.3.1.1.5. , z podaniem ich wartości, opisu wykonanego zadania, miejsca realizacji, danych zamawiającego,

Zamawiający wymaga załączenia do wykazu robót (zamówień), o których mowa w punktach od  III.3.1.1.1. do III.3.1.1.5. dokumentów potwierdzających (np. listy referencyjne, protokoły odbioru), że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, konserwatorskiej, artystycznej i prawidłowo ukończone – zgodnie z punktem opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu.

Dokumenty potwierdzające wykonanie przez wykonawcę robót muszą być wystawione przez bezpośrednich inwestorów, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu wystawiającego je i muszą posiadać datę ich wystawienia.

Potencjał kadrowy – wymagane dokumenty.

III.3.4.10. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, doświadczenia zawodowego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, a w przypadku łączenia funkcji i stanowisk określonych w części III.3.1.2.4 – wskazanie tych osób i funkcji, które łączą.

III.3.4.11. Oświadczenia stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje.

Wykonawca, do wykazu osób przewidzianych do zajmowania określonych stanowisk warunków szczegółowych podmiotowych winien załączyć kopie odpowiednich uprawnień (m.in. budowlanych wraz z wpisami w drodze decyzji (zaświadczeniami) do centralnego rejestru GINB oraz zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego i innymi wymienionymi w niniejszym ogłoszeniu. Poza tym Wykonawca winien załączyć dokument stwierdzający odpowiednie kwalifikacje i wskazać ilość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w poszczególnych grupach.

III.3.4.12. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z przyczyn określonych w części III.3.2.

III.3.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

III.3.5.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu Kontraktu. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z wnioskiem. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik winien być upoważniony do zobowiązywania i odbierania poleceń dla i w imieniu każdego i wszystkich Wykonawców.

III.3.5.2.  Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.3.5.3.  Jeżeli oferta wykonawców została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.3.6. Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  W odniesieniu do tych podmiotów Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków zawartych w niniejszym ogłoszeniu, określonych w części III.3.2.1 b-c, tj. dokumenty określone w punktach od III.3.4.1. do III.3.4.4.

III.3.7. Podwykonawcy.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może zlecić wykonania całości przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wskazać  w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem nazwy firmy, której zostanie zlecona część zadań.

III.3.8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień i uzupełnień co do złożonych przez Wykonawców dokumentów.

IV. PROCEDURA

IV.1    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1 Tryb udzielenia zamówienia :  Przetarg dwuetapowy realizowany zgodnie z  Art. 70 1

i innymi przepisami Kodeksu cywilnego

IV.1.2  Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu : 5

IV.2     KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1  Kryteria oceny ofert:

60% Cena

40% Doświadczenie osób określonych w punktach III.3.1.2.1, III.3.1.2.2, III.3.1.2.3.

IV.2.2  Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = ((Cmin / Cbad) x 60) + ((Dbad / Dmax) x 40), gdzie

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

Dbad – suma punktów za doświadczenie

Dmax – maksymalna suma punktów za doświadczenie

Punkty za doświadczenie osób określonych w punktach III.3.1.2.1, III.3.1.2.2, III.3.1.2.3. będą przynawane w następujący sposób:

–             Kwalifikacje Kierownika Budowy potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  ( o min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.1.2.1. na których pełnili funkcje kierownika budowy. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią  robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.1 – 5 punktów ;  za czwartą robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.1 – 8 punktów;  za piątą i więcej robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.1- 10 punktów.

–             Kwalifikacje Kierownika robót sanitarnych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  ( o min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.1.2.2. na których pełnili funkcje kierownika budowy. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią  robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.2 – 5 punktów ;  za czwartą robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.2 – 8 punktów;  za piątą i więcej robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.2 – 10 punktów.

–             Kwalifikacje Kierownika robót elektrycznych potwierdzone ilością zrealizowanych kontraktów  (o min. parametrach wskazanych w pkt  III.3.1.2.3. na których pełnili funkcje kierownika budowy. Maksymalnie 10 pkt. Kwalifikacje za trzecią  robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.3 – 5 punktów ;  za czwartą robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.3 – 8 punktów;  za piątą i więcej robotę ponad wymagane w pkt III.3.1.2.3 – 10 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów

IV.2.3 Oferty zawierające rażąco niską cenę podlegją odrzuceniu. Za rażąco nisko cenę uznaje się cenę poniżej progu 70% szacowanej wartości zamówienia.

IV.3 ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy tylko w następujących przypadkach:

Zmiany umowy będą dokonywane poprzez kolejno numerowane aneksy sporządzone przez Strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje następujące możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy:

IV.3.1.  zmiany określające sposób wykonania robót budowlanych – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Dokumentacji przetargowej oraz nie będzie wykraczało poza wartość zamówienia;

IV.3.2. zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu zamówienia;

IV.3.3. zmiany dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpią istotne przesłanki do zmiany dokumentacji projektowej oraz w przypadku stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy. Zmiana ta nie może prowadzić do rozszerzenia zakresu zamówienia poza przedmiot zamówienia opisany w dokumentacji projektowej;

IV.3.4. zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć  z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody  w znacznych rozmiarach;

IV.3.5. zmiany   dotyczące   terminu   wykonania   przedmiotu   zamówienia   –   w   przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy;

IV.3.6. zmiany   dotyczące   terminu   wykonania   przedmiotu   zamówienia   –   w   przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzialnych;

IV.3.7. zmiany wynagrodzenia ( brutto ) Wykonawcy – w przypadku wprowadzenia na mocy stosownej ustawy lub rozporządzenia zmian wysokości podatku VAT,  które weszły w życie po zawarciu umowy;

IV.3.8. zmiany wynagrodzenia (brutto) Wykonawcy – w przypadku istotnych zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,  które weszły w życie po zawarciu umowy;

IV.4.    INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1.  Adres strony internetowej, na której jest dostępna Dokumentacja przetargowa :

Zostanie przekazana wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

IV.4.2. Dokumentację przetargową można uzyskać pod adresem:

Zostanie przekazana wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu

IV.4.3.  Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

IV.4.3.1. Termin: 1 października 2018 roku, godzina 8:30

IV.4.3.2. Miejsce: Sekretariat Kurii Biskupiej w Pelplinie, ul. Biskupa Dominika 11, pok. 110

IV.4.4.  Etapy postępowania.

IV.4.4. 1. Zamawiający w ciągu 30 dni od upływu terminu złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokona oceny złożonych wniosków.

IV.4.4. 2. Zamawiający w ciągu 7 dni od oceny złożonych wniosków upubliczni informacje o wynikach oceny.

IV.4.4. 3. Zamawiający w ciągu 7 dni od oceny złożonych wniosków zaprosi Wykonawców spełniających kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu do złożenia ofert.

IV.4.4. 4. Termin składania ofert: minimum 14 dni.

IV.4.4. 5. Zamawiający w ciągu 30 dni od upływu terminu złożenia ofertu dokona ich oceny.

IV.4.4. 6. Zamawiający w ciągu 7 dni od dokona oceny ofert poda do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania (II etapu).

IV.4.5.  Termin związania ofertą: 60  dni (od ostatecznego terminu składania ofert ).

V.1. INNE POSTANOWIENIA

V.1.1. Sposób rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą: Ryczałt

V.1.2. Warunki rozliczeń i termin płatności:

V.1.2.1. Rozliczenie robót będzie dokonywane fakturami częściowymi co najmniej raz na kwartał za elementy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym integralną część oferty i umowy. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej.

V.1.2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedpłat.

V.1.2.3. Zamawiający ustala termin płatności do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu częściowych faktur VAT wraz z protokółem częściowego odbioru robót podpisanym przez inspektora nadzoru Zamawiającego. Zapłata faktury końcowej nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury wraz z protokołem końcowym, kompletem dokumentów niezbędnych do wystąpienia do organu nadzoru budowlanego i konserwatora zabytków w celu zakończenia robót, oświadczeń podwykonawców (jeśli byli) o niezaleganiu z wypłatą wszystkich należności na rzecz podwykonawców.

V.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

V.3. Kary umowne.

V.3.1. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy.

V.3.2. W szczególności kary umowne zostana naliczone w następujących przypadkach:

1) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zamówienia,

2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad,

3) w wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy w razie rozwiązania przez Zamawiającego niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Łączna wysokość kar zastrzeżonych w pkt.  1 – 2 nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

V.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące okresu gwarancji jakości i rękojmi:

V.4. 1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy na okres co najmnej trzydziestu sześciu miesięcy (z wyłączeniem urządzeń dla których obowiązuje gwarancja producenta).

V.5. Ograniczenia w wykonaniu zamówienia.

Zamawiający zaznacza, że prace konserwatorskie i roboty budowlane będą wykonywane w sąsiedztwie bazyliki katedralnej, w związku z czym w czasie nabożeństw i uroczystości kościelnych odbywających się w niedziele i święta Wykonawca nie będzie mógł wykonywać zadań zleconych w ramach niniejszego postępowania.

V.6. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia (odwołania) postępowania lub zmiany jego warunków.

V.7. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

V.8. Sposób złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzejrzystym opakowaniu, zamkniętym z dopiskiem:

Diecezja Pelplińska

ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin

„Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

1.           Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Siedziba: ………………………………………………………………………………………………………………………………….   

Adres poczty elektronicznej:      …………………………………………….           

Numer telefonu: …………………………………          Numer faksu   ……………………………………..         

Numer REGON    …………………………………..      Numer NIP:     ………………………………………          

2.           Dane dotyczące zamawiającego

Diecezja Pelplińska

ul. Biskupa Dominika 11,

83-130 Pelplin

województwo pomorskie

3.           Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20 września 2018 roku, którego przedmiotem jest: Wykonanie prac remontowych, przebudowy, adaptacji i modernizacji budynków zaplecza organizacyjno – administracyjnego Kociewskiego Centrum Kultury oraz wykonanie określonych środków trwałych w ramach projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

składam wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

4.           Osoba/osoby wyznaczona/e do kontaktów z Zamawiającym

…………………………………………………………….    tel. ………………………., e-mail ……………………………………..

6.           Pełnomocnik w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

…………………………………………………………… tel. ……………………………, e-mail ……………………………………

7.           Oświadczenie dotyczące istotnych warunków zamówienia.

Oświadczamy, że:

1)           Zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje dotyczące postępowania.

8.           Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) …………………………………………………………………………………………

b) …………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………

d) …………………………………………………………………………………………

e) .…………………………………………………………………………………………

f) …………………………………………………………………………………………

g) …………………………………………………………………………………………

h) …………………………………………………………………………………………

….  ……………………………………………………………………………………………………………..

            …………………………………………….                                               ______________________________

                 (miejscowość,  data)                                                   Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.