Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Wyniki postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych przy budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Opublikowano: 11 kwietnia 2022


Informacja o wynikach Postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia na realizację zadania:

Wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych przy budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie

Postępowanie dwuetapowe o udzielenie zamówienia, prowadzone było zgodnie z  Art. 70 1 i innymi przepisami Kodeksu cywilnego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 4 marca 2022 r.

Do upływu terminu składania wniosków, tj. do dnia 22 marca 2022 roku, do godz. 9:00 złożono 1 wniosek.

Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: AF HERITAGE PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rejenta 8A.

Wykonawca, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

Wniosek złożony przez AF HERITAGE PROJECT Sp. z o.o. spełniał warunki udziału w postępowaniu – wniosek wraz z załącznikami został złożony kompletny – zawierał wszystkie informacje określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Komisja, z uwagi na postanowienie Ogłoszenia o zamówieniu określającego, że jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich wykonawców spełniających warunki, odstąpiła od przyznawania punktacji za spełnianie warunków udziału w postępowaniu i rekomendowała do zaproszenia do złożenia oferty AF HERITAGE PROJECT Sp. z o.o.

Wykonawca, który został zaproszony do złożenia oferty: AF HERITAGE PROJECT Sp. z o.o.

Dokumentację Przetargową Wykonawcy przekazano 23 marca 2022 r.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 8 kwietnia 2022 roku, do godz. 10:00 złożono 1 ofertę.

Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu: AF HERITAGE Project Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Rejenta 8A.

Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu nie jest powiązany kapitałowo i osobowo z Zamawiającym (w tym z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy).

W dniu 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 w Kurii Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie przy ul. Biskupa Dominika 11 odbyło się posiedzenie Komisji, którego przedmiotem było otwarcie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu. Komisja stwierdziła nienaruszalność koperty. Po otwarciu oferty Przewodniczący Komisji podał nazwę i adres Wykonawcy, który złożył ofertę oraz odczytał oferowaną cenę realizacji zadania.

Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, wraz z oferowaną ceną brutto: AF HARITAGE Project Sp. z o.o., 17 623 427,70 zł

Komisja stwierdza, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny i nie podlega odrzuceniu z tego tytułu.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Komisja poddała sprawdzeniu kompletności i ważności oferty. Komisja stwierdziła, że oferta jest ważna i kompletna. Następnie Komisja przystąpiła do wyboru wykonawcy stosując kryteria oceny ofert określone w Dokumentacji Przetargowej, tj. 60% Cena 40% Doświadczenie Kierownika Budowy, Kierownika prac konserwatorskich.

Kryterium ceny rozpatrywane jest na podstawie ceny brutto podanej przez Wykonawcę w Ofercie. Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = ((Cmin / Cbad) x 60) + ((Dbad / Dmax) x 40), gdzie

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

Dbad – suma punktów za doświadczenie

Dmax – maksymalna suma punktów za doświadczenie

Przystąpiono do oceny oferty złożonej przez AF HERITAGE Project Sp. z o.o.

Komisja stwierdziła, że w wyniku analizy dokumentacji Wykonawcy AF HERITAGE Project Sp. z o.o. określającej doświadczenie Kierownika Budowy, Kierownika prac konserwatorskich ofercie w ramach kryterium jakościowego należy przyznać 20 pkt. 

Następnie ustalone dane wstawiono do wzoru ustalającego ilość punktów badanej oferty.

Komisja stwierdziła, że Wykonawca AF HARITAGE Project Sp. z o.o. otrzymał 100.

Komisja stwierdziła, że oferta AF HERITAGE Project Sp. z o.o. jest kompletna, zgodna z wymogami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu i zgodnie z ustalonymi w Ogłoszeniu kryteriami jest najkorzystniejsza spośród złożonych ofert, podlegających badaniu.

Do podpisania umowy rekomenduje się AF HERITAGE Project Sp. z o.o.