Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe. 8.02.2017 r.

Opublikowano: 22 lutego 2017


„Efektywność energetyczna obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap 2”  realizowany w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (nr projektu RPPM.10.02.01–22-0029/16)

Gdynia, dnia 08.02.2017r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Diecezję Pelplin  projektu pn. „Efektywność energetyczna Obszaru „ Pomnik Historii  w Pelplinie” etap 2″ współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. Projekt i wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej wolnostojącej o treści zgodnej z Księgą identyfikacji wizualnej z uwzględnieniem logotypów graficznych dostępnych na stronie internetowej RPO WP  pod adresem: www.rpo.pomorskie.pl (logo Programu Regionalnego, herb województwa pomorskiego z podpisem Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dodatkowo tablica musi zawierać adres www.mapadotacji.gov.pl, tytuł projektu, cel projektu, nazwę Beneficjenta. Projekt tablicy przed wykonaniem zostanie zaakceptowany przed wykonaniem.

Dalsze wymagania:
– tablica metalowa o wymiarach minimalnych  80 cm x 120 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa
– przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorkie.eu
– zachowanie prawidłowych proporcji logotypów (zgodnych z „Księgą znaku Program Regionalny”)
– wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę
 – zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących – zamówienie obejmuje instalację tablic zgodnie z ustaleniami Beneficjenta


Termin realizacji: 7 dni od zlecenia realizacji zamówienia

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 1) na adres mailowy i.i.e@lpoczta.fm lub pocztą bądź też złożenie osobiście w siedzibie Instytutu Inicjatyw Europejskich, ul. Łużycka 10, 81-537 Gdynia do dnia 20.02.2017 r. do godz. 15.00.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

załącznik nr 1

                                                                                                                   Z poważaniem


„Efektywność energetyczna obszaru „Pomnik Historii w Pelplinie”: etap 2” realizowany w ramach Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020 (konkurs nr RPPM.10.02.01–22–0029/16)


Załącznik nr 1 do zapytania

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

tel ………………………………….. Fax………………………………….. email …………………………

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie tablic informacyjnych szt 2 w ramach promocji projektu z zakresu efektywności energetycznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020-  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 08.02.2017r.

za cenę netto:…………………………………….zł,

plus podatek VAT ………………………………zł

tj. cena brutto………………………………………zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………,

  • Termin realizacji zamówienia – do dnia 01 – 03 – 2017 r.

Oświadczamy, że:

  1. 1.Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
  • 2.Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
  • 3.W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie
    z wymaganiami Zamawiającego.

………………………………………………..

miejscowość i data

……………………………………………………….     

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.