Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe 8.05.2017

Opublikowano: 8 maja 2017


 „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

Pelplin, dnia 08.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Diecezję Pelplin  projektu pn. „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na projekt, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż jednostronnej tablicy informacyjnej wolnostojącej o treści zgodnej z Załącznikiem nr 11 do umowy o dofinansowanie „ Obowiązki informacyjne Beneficjenta”. Zgodnie z w/w załącznikiem tablica musi zawierać:

  • Nazwę beneficjenta (Diecezja Pelplińska)
  • Tytuł projektu (Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej)
  • Cel projektu (Ochrona i rozwój oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego w Bazylice Katedralnej w Pelplinie)
  • Zestaw logo – znaki FE i UE
  • Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl

Dalsze wymagania:
– tablica o wymiarach  80 cm x 120 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,
– przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne zgodnie z wzorami znajdującymi się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja
– zachowanie prawidłowych proporcji logotypów
– wykonanie i montaż tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego wcześniejszego projektu
 – zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących                                      


Termin realizacji: do 20 czerwca 2017 roku.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 1) na adres mailowy diecezjapelplin.projektue@gmail.com  lub osobiście / drogą pocztową na adres: al. Biskupa Dominika 11, 83 – 130 Pelplin do dnia 20.05.2017 r. do godz. 15.00.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.