Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe dla zadania: Szkolenia dla osób obsługujących osoby odwiedzające Bazylikę Katedralną...

Opublikowano: 16 września 2021


Pelplin, 16 września 2021 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania:

Szkolenia dla osób obsługujących osoby odwiedzające Bazylikę Katedralną w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

 1. Zamawiający
 1. Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe Zamawiającego

Diecezja Pelplińska
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin
Województwo Pomorskie
e-mail: diecezjapelplin.projektue@gmail.com

 1. Tryb udzielenia zamówienia Publicznego

Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej oferty. Z oferentem, który ją złożył, zostanie podpisana umowa na realizację zadania.   

 1. Opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w 3 blokach tematycznych dla pracowników Diecezji Pelplińskiej – przewodników po obiekcie sakralnym – Bazylice Katedralnej w Pelplinie.

Liczebność każdej z grup – max 5 osób.

Na wspomniane bloki tematyczne składają się następujące szkolenia:

 1. Przewodnik z językiem migowym – zasady savoir-vivre w kontakcie z osobami głuchymi, zwrócenie uwagi na słownictwo związane z zabytkami i historią zwiedzanego obiektu
 2. Przewodnik dla osób niewidzących i niedowidzących (niewidomych i słabowidzących) –  zasady savoir-vivre w kontakcie z osobami niewidomymi, zwrócenie uwagi na bardzo opisowy sposób omawiania zwiedzanego obiektu, poznanie właściwego słownictwa
 3. Przewodnik z elementami animacji kultury dla dzieci – umiejętności zainteresowania dzieci i młodzieży historią danego obiektu, właściwe wykorzystanie form plastycznych i metod animacji kultury dostosowane do wieku uczestników.

Każdy z modułów powinien obejmować minimum 5 spotkań po 4 godziny zegarowe. Kalkulacja powinna zawierać materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz koszt dojazdu trenera do Pelplina – zamawiający zapewnia salę szkoleniową.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV:

80500000-9 Usługi szkoleniowe

 1. Termin realizacji Zamówienia

Terminy realizacji zamówienia: 30 października 2021 roku.

 1. Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia.

  5.1 Warunki udziału.

5.1.1. Potencjał kadrowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert dysponują osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.

5.1.2. Potencjał ekonomiczny i finansowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy którzy na dzień składania ofert znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 • Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.3. Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Potencjał kadrowy oraz ekonomiczny i finansowy.

W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w pkt. 5.1.1. i 5.1.2. należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu w/w warunków.

 1. Warunki płatności

Wynagrodzenie płatne do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

 1. Wymogi dotyczące przygotowania ofert
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 2. Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
 5. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
 6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
 7. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 1. Miejsce oraz termin składania ofert
 1. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby dostarczenia ofert:
 2. osobiste dostarczenie oferty do siedziby Zamawiającego,
 3. przesłanie oferty na adres podany w pkt. 1.1.
 4. przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: diecezjapelplin.projektue@gmail.com
 5. Termin składania ofert upływa dnia 24 września 2021 roku.  
 1. Kryterium oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryteriumWaga
Cena100

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

 1. Informacje o formalnościach związanych z wyborem oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie  przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 3.  Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres: diecezjapelplin.projektue@gmail.com
 1. Warunki umowy
 • Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.
 • Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
  terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach;
 • powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 • zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
 • zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,
 • zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,
 • innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;
 • Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.

 1. Załączniki
 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie.
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Do pobrania

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.