Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Unia Europejska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe na dostawę ścianek ekspozycyjnych.

Opublikowano: 14 września 2021


ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zadania:

Dostawa 10 zewnętrznych ścianek ekspozycyjnych wraz z wydrukiem fotografii w ramach projektu „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej”

 1. Zamawiający
 1. Nazwa, siedziba oraz dane teleadresowe Zamawiającego

Diecezja Pelplińska

ul. Biskupa Dominika 11

83-130 Pelplin

Województwo Pomorskie

e-mail: diecezjapelplin.projektue@gmail.com

 • Tryb udzielenia zamówienia Publicznego

Postępowanie jest prowadzone na podstawie zasady konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko jednej, najkorzystniejszej oferty. Z oferentem, który ją złożył, zostanie podpisana umowa na realizację zadania.   

 • Opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 10 dwustronnych, zewnętrznych, mobilnych ścianek ekspozycyjnych oraz wydruk 20 zdjęć (po 2 zdjęcia obiektu, stan przed i po renowacji – na każdej ściance) na potrzeby upublicznienia działań renowacyjnych w Bazylice Katedralnej. Ścianki ekspozycyjne zostaną ustawione w pobliżu obiektu  (najlepiej przed wejściem do obiektu), aby każdy odwiedzający miał możliwość zapoznania się z działaniami środków Funduszy Europejskich oraz postępem prac renowacyjno-budowlanych w Bazylice Katedralnej w Pelplinie. Ścianki powinny być odporne na działania czynników atmosferycznych, w szczególności takich jak wysoka lub niska temperatura otoczenia, opady atmosferyczne (deszcz, śnieg lub grad), wiatr, promieniowanie słoneczne.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia: 

– ścianki zewnętrzne mobilne – łatwy montaż i demontaż

– ekspozycja dwustronna 

– wymiary w przybliżeniu: (w)180 cm x (sz)70 cm x (g)5 cm plus podstawa

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

– projekt i wykonanie

– odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji ścianek i wydruku dla ekspozycji zewnętrznej

– 2 x wydruk w kolorze dla każdej ścianki (zdjęcia plus opis obiektu)

– uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku miejsca montażu ścianek

– transport do wskazanego miejsca 

– pierwszy montaż

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentem pn. Obowiązki informacyjne Beneficjenta, określającym zasady promocji projektów dofinansowanych z funduszy UE, który Zamawiający udostępni Wykonawcy w chwili podpisania  umowy.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Kod CPV:

39133000-3 Zestawy wystawowe

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

 • Termin realizacji Zamówienia

Terminy realizacji zamówienia: 15 listopada 2021 roku.

 • Warunki udziału w postępowaniu i wykluczenia.
 • Warunki udziału.

5.1.1. Potencjał ekonomiczny i finansowy.

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy którzy na dzień składania ofert znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 • Wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.3. Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu.

5.3.1. Potencjał ekonomiczny i finansowy.

W celu potwierdzenia spełniania warunków wskazanych w pkt. 5.1.1. należy przedłożyć oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu w/w warunku.

 • Warunki płatności

Wynagrodzenie płatne do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury poprzedzonej protokołem odbioru podpisanym przez obie strony umowy.

 • Wymogi dotyczące przygotowania ofert
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
  1. Wymaga się, aby oferta była przygotowana w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści.
  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.
  1. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.
  1. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone parafą osoby podpisującej ofertę.
  1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.
  1. Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
 • Miejsce oraz termin składania ofert
 1. przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: diecezjapelplin.projektue@gmail.com
 2. Termin składania ofert upływa dnia 23 września 2021 roku.  
 • Kryterium oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Nazwa kryteriumWaga
Cena100

Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z wzorem:

ilość punktów badanej oferty = (Cmin / Cbad) x 100, gdzie

Cmin – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

Cbad – cena oferty badanej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie będzie podlegać odrzuceniu i uzyska największą ilość punktów.

 1. Informacje o formalnościach związanych z wyborem oferty
 1. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie  przesłana na adres mailowy Wykonawców, którzy złożyli ofertę.
 2. Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3.
 3.  Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w formie elektronicznej na adres: diecezjapelplin.projektue@gmail.com
 1. Warunki umowy
 1. Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w zakresie:
 3. terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach;
 4. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
 5. zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego,
 6. zmiany zakresu przedmiotu umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego efektu,
 7. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT,
 8. innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego;
 • Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny na wszystkich etapach postępowania.

 1. Załączniki
 1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie.
 3. Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Do pobrania

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.