Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe na zakup systemu tourguide

Opublikowano: 8 sierpnia 2017


 „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0048/16-00)

Pelplin, dnia 08.08.2017r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Diecezję Pelplin  projektu pn. „Bazylika Katedralna w Pelplinie – renowacja i udostępnienie nowej powierzchni wystawienniczej” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup systemu tourguide dla grup odwiedzających obiekt sakralny w ilości 67 sztuk.

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemów tourguide zawierających:

  • System transmisji głosu wraz z mikrofonem – 5 sztuk
  • Odbiorniki dla słuchacza wraz ze słuchawkami – 67 sztuk
  • Ładowarka na urządzenia – w ilości odpowiadającej w sumie 67 szt. 

                                     
Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy. 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na adres mailowy diecezjapelplin.projektue@gmail.com  lub osobiście / drogą pocztową na adres: al. Biskupa Dominika 11, 83 – 130 Pelplin do dnia 20.08.2017 r.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.