Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”

Opublikowano: 30 maja 2018


„Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”                                        

realizowany w ramach działania 8.1 osi priorytetowej VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (umowa o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-0079/17-00)

Pelplin, dnia 30 maja 2018 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją przez Diecezję Pelplin projektu pn. „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na projekt, wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych w ramach promocji projektu.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż trzech jednostronnych tablic informacyjnych wolnostojących o treści zgodnej z Załącznikiem nr 11 do umowy o dofinansowanie „Obowiązki informacyjne Beneficjenta”. Zgodnie z w/w załącznikiem każda tablica musi zawierać:

 • Nazwę beneficjenta (Diecezja Pelplińska)
 • Tytuł projektu („Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie”)
 • Cel projektu (Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Średniowiecznego Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie)
 • Zestaw logo – znak FE, znak barw RP, znak UE (w kolejności FE, RP, UE)
 • Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl 

Dalsze wymagania dotyczące każdej tablicy:
– wymiary  80 cm x 120 cm, montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych,
– pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,
– przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne zgodnie z wzorami znajdującymi się na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/

– zachowanie prawidłowych proporcji logotypów,
– wykonanie i montaż tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez zamawiającego wcześniejszego projektu,
 – zamówienie obejmuje dostawę oraz montaż tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących,                                       

Termin realizacji: do 12 lipca 2018 roku.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przesłanie oferty na załączonym formularzu (załącznik nr 1) na adres mailowy diecezjapelplin.projektue@gmail.com  lub osobiście / drogą pocztową na adres: al. Biskupa Dominika 11, 83 – 130 Pelplin do dnia 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową.


Załącznik nr 1 do zapytania

O F E R T A

Ja/My niżej podpisani 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

tel ………………………………….. Fax………………………………….. email …………………………

składam/y niniejszą ofertę na projekt, wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Utworzenie Kociewskiego Centrum Kultury – modernizacja i adaptacja zabytkowych budynków Opactwa Pocysterskiego w Pelplinie” –  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 30 maja 2018 r. 

za cenę netto:…………………………………….zł, 

plus podatek VAT ………………………………zł

tj. cena brutto………………………………………zł

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

 • Termin realizacji zamówienia – do 12 lipca 2018 r.

Oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
 2. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
 3. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązujemy się do wykonania zamówienia zgodnie
  z wymaganiami Zamawiającego.

………………………………………………..

miejscowość i data  

……………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                             Pieczęć i podpis Wykonawcy 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.