Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Diecezja
Pelplińska
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Projekty Unijne

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 11 stycznia 2017


Pelplin, dnia 10.01.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Diecezja Pelplińska zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz konsultacje doradcze przy opracowywaniu studium wykonalności.

  1. Zamawiający:

Diecezja Pelplińska ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, województwo pomorskie, Telefon: 58 536 12 21, Faks: 58 536 16 99, Adres e-mail: kuria@diecezja-pelplin.pl

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla projektu pn. „Przebudowa oraz zakup urządzeń dla Hydroelektrowni na rzece Wierzyca w Pelplinie” oraz doradztwo podczas konsultacji przy opracowywaniu studium wykonalności dla projektu w/w projektu.

Wykonawca:

a) opracuje Program Funkcjonalno Użytkowy dla projektu pn. Przebudowa oraz zakup urządzeń dla Hydroelektrowni na rzece Wierzyca w Pelplinie;

b) będzie uczestniczył w konsultacjach podczas prac związanych z przygotowaniem studium wykonalności w/w projektu.

c) Program funkcjonalno-użytkowy powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-użytkowego8 oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;

3. Termin wykonania zamówienia:

29 stycznia 2017 roku

4. Termin płatności: wypłata należności nastąpi po protokolarnym przekazaniu prac, przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.

5. Opis kryteriów oceny ofert: najniższa cena.

6. Osobą do kontaktu z Oferentami jest: Ks. Andrzej Szopiński, Dyrektor Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie, tel. 58 536 12 21; e-mail: ekonom@diecezja-pelplin.pl

7. Miejsce i termin złożenia oferty oraz sposób ich przygotowania: Ofertę należy złożyć do dnia 15 stycznia 2017 r. godz. 10:00 w: Kurii Diecezji Pelplińskiej ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin, województwo pomorskie, Telefon: 58 536 12 21, Faks: 58 536 16 99, Adres e-mail: ekonom@diecezja-pelplin.pl, w sekretariacie Kurii Diecezjalnej w Pelplinie  lub w formie elektronicznej na adres e-mail: ekonom@diecezja-pelplin.pl.


Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa i adres oferenta:

NIP:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla projektu pn. Przebudowa oraz zakup urządzeń dla Hydroelektrowni na rzece Wierzyca w Pelplinie oraz doradztwo podczas konsultacji przy opracowywaniu studium wykonalności dla projektu w/w projektu.

netto:

brutto:

Akceptujemy warunki zapytania i umowy. Ważność oferty to 30 dni.

Miejscowość, data:

Podpis osoby uprawnionej:  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.