Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej


Asystent Kościelny Stowarzyszenia
ks. mgr Piotr Lipkowski
Prezes Stowarzyszenia
Agata Wasielewska
Parafie, w których odnajdziesz oddziały i koła KSM
Brusy
Bytów (św. Katarzyny)
Chmielno
Chojnice (Matki Bożej Fatimskiej)
Czersk
Dziemiany
Kartuzy (św. Wojciecha)
Konarzyny
Kosobudy
Kościerzyna (Świętej Trójcy)
Lipusz
Lubichowo
Pogódki
Przodkowo
Sierakowice (św. Jana Chrzciciela)
Sierakowice (św. Marcina)
Somonino
Subkowy
Tczew (Podwyższenia Krzyża Świętego)
Tczew (św. Józefa)
Wiele
Wielki Klincz
Zblewo
Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Pelplińskiej
ul. Bpa Dominika 11
83 – 130 Pelplin
www.pelplin.ksm.org.pl
pelplin.ksm@gmail.com
HISTORIA

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w swoich ideach, zadaniach i sposobach działania jest kontynuatorem  Katolickiego  Stowarzyszenia  Młodzieży  Męskiej  i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, będących częścią przedwojennej Akcji Katolickiej. Władze  komunistyczne  rozwiązały  je  i  zakazały  działalności.  Dekretem Konferencji Episkopatu Polski z dnia 10 października 1990 r. Stowarzyszenie reaktywowano.

Początki  organizacyjne  KSM  sięgają  jesieni  1991  r. 

I Zjazd Diecezjalny KSM w Diecezji Pelplińskiej, podczas którego wybrano pierwsze władze Stowarzyszenia  na  dwuletnią  kadencję  oraz  powołano  Asystenta  Kościelnego, odbył się 12 grudnia 1992 r. Kościelną osobowość prawną Stowarzyszenie otrzymało 21 listopada  1993 r. Osobowość cywilno-prawną 4 lutego 1994 r.  (Dz. U. Nr 18, poz.67, § 1, p.2).

CHARYZMAT

Zasadniczym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie  dojrzałych  chrześcijan  oraz  aktywne  uczestnictwo  we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. 

Zadaniem  Katolickiego  Stowarzyszenia  Młodzieży  jest w szczególności:

 • pomoc we wszechstronnym rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza stwarzanie atmosfery mobilizującej do pracy nad sobą i do kształtowania osobowości  katolika i Polaka; 
 • ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd  wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym (zwłaszcza pełnego uczestnictwa we Mszy świętej); 
 • szerzenie  nauki  społecznej  Kościoła  oraz  wprowadzanie jej w życie; zapoznawanie się na bieżąco  z dokumentami Kościoła powszechnego i lokalnego,  szczególnie dotyczącymi młodzieży; 
 • organizowanie życia młodzieżowego, różnych jego  dziedzin; 
 • troska  o  rozwój  wiedzy  ogólnej,  specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych; 
 • zapoznawanie  się  z  dorobkiem  kultury  narodowej  i twórcze angażowanie się w rozwój życia kulturalnego, a także dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość  i  piękno  otoczenia  oraz  poszanowanie  środowiska  naturalnego; 
 • dbanie o rozwój fizyczny (kultura fizyczna, sport, turystyka, kajakarstwo); 
 • organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia  towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzysta- nie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze  szczególnym propagowaniem trzeźwości; 
 • angażowanie w życie rodzinne i przygotowanie do  założenia własnej rodziny;
 • angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza  apostolską, 
 • angażowanie w życie społeczne: podejmowanie funkcji publicznych, dostrzeganie problemów i zagrożeń  społecznych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania), uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie  pracy charytatywnej; 
 • wprowadzanie  w  życie  gospodarcze:  wychowanie  do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie,  do  sumienności,  przedsiębiorczości  a  także  gotowości niesienia pomocy młodzieży bezrobotnej; 
 • wychowanie  do  miłości  Ojczyzny,  troski  o  Naród i Państwo; 
 • otwieranie  na  kontakty  ze  światem,  zwłaszcza  organizacjami  i  ruchami  młodzieżowymi  krajowymi  i zagranicznymi, które prowadzą działalność zgodną  z doktryną Kościoła; 
 • troska  o  swoich  członków  i  służenie  im  pomocą w przypadkach losowych. 
FORMACJA

 • Ciągła formacja roczna: Zjazd Diecezjalny, Rada Diecezjalna, regularne spotkania w oddziałach/kołach.
 • Formacja dodatkowa: rekolekcje, szkolenia (I, II i III  stopnia), pielgrzymki, dni skupienia, zawody sportowe.
JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO STOWARZYSZENIA?

Podstawowymi  ogniwami  Stowarzyszenia  są  oddziały  parafialne  oraz  równorzędne  i  współpracujące  z nimi koła środowiskowe (np. koła  szkolne), które powołuje Stowarzyszenie diecezjalne za  zgodą Księdza Biskupa Diecezjalnego na prośbę księdza proboszcza.

Stowarzyszenie zrzesza młodzież katolicką; nie wyklucza młodzieży, która równocześnie należy do innych  organizacji,  stowarzyszeń  czy  też  ruchów  katolickich.  Członkami  Stowarzyszenia  mogą  być  osoby  między  14 a 30 rokiem życia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.