Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli Pomorza


Asystent Kościelny Stowarzyszenia
ks. kanonik mgr lic. Tomasz Patoka
Prezes Stowarzyszenia
Maria Czapiewska
HISTORIA

Stowarzyszenie zostało powołane do życia 21 września 2002 r. w Pelplinie.

CHARYZMAT

Stowarzyszenie  powstało  z  inicjatywy  nauczycieli  i wychowawców Pomorza, by realizować następujące  cele:

 • integracja ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu  moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny,
 • działalność  edukacyjna  służąca  pogłębianiu  znajomości Katolickiej Nauki Społecznej, katolickich zasad  wychowania  oraz  polskich  tradycji  patriotycznych  i dziedzictwa kulturowego,
 • kształtowanie u wychowawców i młodzieży postaw  zgodnych z powyższymi wartościami,
 • upowszechnianie  idei  rodziny  opartej  na  zasadach  katolickich,
 • wspieranie  działań  osób  i  instytucji  zmierzających  do celów zgodnych z celami Stowarzyszenia,   
 • wyrażanie  potrzeb  i  opinii  wobec  władz  państwowych,  samorządowych,  i  społecznych  oraz  wpływanie na decyzje tych władz dotyczące nauczycieli  i rodziny.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie działalności edukacyjnej, kulturalnej  i religijnej w szczególności poprzez: sympozja, zjazdy, wykłady, kursy, spotkania, dyskusje, pielgrzymki, rekolekcje,
 • organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych  i  towarzyskich  oraz  powoływanie  agend,  klubów  i sekcji,
 • prowadzenie działalności informacyjno-publicystycznej i wydawniczej,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, organizowanie zgromadzeń i manifestacji,
 • inspirowanie  oraz  prowadzenie  własnych  badań i wykonywanie ekspertyz dotyczących spraw młodzież, rodziny, edukacji i innych zagadnień związanych z wychowaniem i nauczaniem oraz powoływanie komisji problemowych,
 • wskazywanie kierunków zmian w polskim systemie  oświaty i wychowania oraz proponowanie nowych  rozwiązań,
 • podejmowanie  prac  nad  nowymi  programami  nauczania i wychowania, podręcznikami oraz pomocami naukowymi, a także oceniani istniejących,
 • zakładanie i prowadzenie szkół, ośrodków kształcenia, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, ośrodków  kształcenia  ustawicznego  nauczycieli  oraz  innych placówek oświatowo – wychowawczych i kulturalnych, których nauczanie i wychowanie zgodne  jest z nauką Kościoła Katolickiego,
 • otaczanie opieką rodziny, prowadzenie działalności  opiekuńczej, charytatywnej i profilaktycznej;
 • organizowanie  obozów  i  kolonii  oraz  innych  form  wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • występowanie z inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie patologii społecznej i wpływom sekt,
 • prowadzenie  poradnictwa  i  działalności  interwencyjnej,
 • współpracę  z  władzami  kościelnymi,  instytucjami  publicznymi  i  samorządowymi,  innymi  stowarzyszeniami,  organizacjami  i  osobami  prawnymi  oraz  fizycznymi  o  tych  samych  lub  podobnych  celach  i założeniach w kraju i zagranicą,
 • prowadzenie działalności gospodarczej służącej wy- łącznie pomocy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia  według  zasad  określonych  w  odrębnych  przepisach.
FORMACJA

Ciągła formacja roczna: spotkania raz w miesiącu, połączone ze Mszą św., konferencje.

Formacja dodatkowa: dni skupienia, spotkania okazjonalne, rekolekcje, zjazdy, kongresy.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO STOWARZYSZENIA?

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i akceptują założenia Stowarzyszenia. Aby powołać oddział Stowarzyszenia, grupa  inicjatywna (dziesięć osób) zwraca się z wnioskiem do  Zarządu głównego KSNP.