Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej
Baner - Portal internetowy Diecezji Pelplińskiej

Ruchy

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich


Asystent kościelny w Diecezji
ks. prałat mgr Jarosław Kaźmierczak
Prezes Stowarzyszenia
Piotr Stanke
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
ul. Grunwaldzka 1
89-600 Chojnice
HISTORIA

Inspiracją do zrzeszania się rodzin była Karta Praw  Rodziny,  wydana  przez  Stolicę  Apostolską  w  1986  r.  Pierwsza grupa zawiązała się w diecezji płockiej w 1989  r. W naszej diecezji Stowarzyszenie istnieje od 1991 r.

CHARYZMAT

Celem  Stowarzyszenia  jest  wspomaganie  rodzin  katolickich  w  kształtowaniu  ich  życia  małżeńskiego  i rodzinnego zgodnie z zasadami Ewangelii wyrażony- mi w nauce Kościoła Katolickiego.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 • pomoc małżonkom w tworzeniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,
 • troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw  Rodziny wprowadzonej przez Stolicę Apostolską  w dniu 22 października 1983 roku,
 • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia  do naturalnej śmierci oraz o właściwe warunki jego  rozwoju,
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej  obejmująca sferę   edukacji,  kultury fizycznej i rekreacyjnej 
 • niesienie  pomocy moralnej, materialnej i prawnej  rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • praca formacyjna,
 • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych  i gospodarczych mających na celu wszechstronną  pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec  władz publicznych,
 • organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, osobom starszym,  rodzinom wielodzietnym,  a także rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne,
 • organizowanie prelekcji, sympozjów, zgrupowań formacyjnych i innych form działalności propagujących  w społeczeństwie idee Stowarzyszenia,
 • organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych  kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za rodzinę,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej,
 • prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobków,
 • organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie obozów i kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,
 • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
 • prowadzenie działalności integrującej osoby niepełno- sprawne ze zdrowymi poprzez aktywność kulturalną,  rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną,
 • inne działania służące osobom niepełnosprawnym,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom,
 • prowadzenie zorganizowanej działalności sportowej i turystycznej.
FORMACJA

Ciągła formacja roczna: spotkania w oddziałach (raz  w tygodniu, co dwa tygodnie lub raz na miesiąc), połączone ze Mszą Świętą.

Formacja dodatkowa: dni skupienia, rekolekcje, kongresy rodzin, okresowe zjazdy prezesów oddziałów  z terenu całej diecezji.

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Pelplińskiej można przystąpić poprzez złożenie pisemnej  deklaracji poręczonej przez dwie osoby wprowadzające, będące członkami Stowarzyszenia lub na podstawie  pisemnej opinii wydanej przez ks. proboszcza parafii,  z której pochodzi osoba ubiegająca się o przyjęcie do Stowarzyszenia.

Do  powołania  nowego  Oddziału  parafialnego  Stowarzyszenia konieczne jest zadeklarowanie chęci przy- należności  do  SRK  przez  co  najmniej  15  osób.  Grupa  założycielska powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału,  który przedkłada odpowiednie dokumenty do Zarządu  Stowarzyszenia.  Zarząd  SRK  podejmuje  stosowną  uchwałę w sprawie powołania nowego oddziału.